Покана за родителска среща на 8. клас

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на новоприетите 8. класове ще се проведе на 13.09.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. Присъствието е задължително!

Информация относно еднократната помощ за семейства на деца, записани в VIII клас за уч. 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас, имат право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година, след подадено заявление в Дирекция „Социалнио подпомагане“ /ДСП/ по местоживеене. Заявлението може да се…

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Превенция на агресията

​Определения:Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето…

Издаване на документи

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното…

Издаване на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за завършен гимназиален етап

Уважаеми дванадесетокласници, Напомняме Ви, че е необходимо да предоставите актуални снимки, документален формат, матирани (не гланцирани) за издаване на документ: 2 снимки за диплома за средно образование /една за дипломата, една за личния картон/ 2 снимки за свидетелство за професионална квалификация /една за свидетелството, една…

Подаване на документи за матура – майска сесия, 2017/18 учебна година

Уважаеми настоящи и бивши зрелостници на ПТГКИ, Напомняме ви, че подаването на заявления за допускане до Държавните зрелостни изпити е ограничено в периода от 06.03.2018 до 16.03.2018 г., за майска сесия на учебната 2017/2018 година. Заявленията се подават лично, върху бланка на училището, адресирана до…