Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Превенция на агресията

​Определения:Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето…

Издаване на документи

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното…

Издаване на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за завършен гимназиален етап

Уважаеми дванадесетокласници, Напомняме Ви, че е необходимо да предоставите актуални снимки, документален формат, матирани (не гланцирани) за издаване на документ: 2 снимки за диплома за средно образование /една за дипломата, една за личния картон/ 2 снимки за свидетелство за професионална квалификация /една за свидетелството, една…

Подаване на документи за матура – майска сесия, 2017/18 учебна година

Уважаеми настоящи и бивши зрелостници на ПТГКИ, Напомняме ви, че подаването на заявления за допускане до Държавните зрелостни изпити е ограничено в периода от 06.03.2018 до 16.03.2018 г., за майска сесия на учебната 2017/2018 година. Заявленията се подават лично, върху бланка на училището, адресирана до…