Проект “Образование за утрешния ден”

През учебната 2019/2020 г. ПГТКИ работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Бяха формирани две групи за повишаване на базовата дигитална грамотност за учениците от VIII и IX кл.

От 13.03.2020 г. заниманията се провеждаха в онлайн режим.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия

ПОЛУЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ДВА ЛАПТОПА

ПО Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучение на педагогически специалист по проект “Образование за утрешния ден”

На 12 и 13 юни 2021 г. в гр. Пловдив се проведе обучение на тема “Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес” по проект “Образование за утрешния ден”. Обучението бе ползотворно и учителите получиха по 2 обучителни кредита.

Връзка към страницата на проекта: https://oud.mon.bg/