Прием 2024/2025 г.

За учебната 2024/2025 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас):

 1. Професия: Дизайнер (214010), Специалност: Моден дизайн (2140108)в паралелка с разширено изучаване на английски език – Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 2. Професия: Организатор на туристическа агентска дейсност (812010), Специалност: Организация на туризма и свободното време (8120101) с разширено изучаване на английски език – Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Технологии и предприемачество и оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 3. Професия: Козметик (815020), Специалност: Организация и технология на козметичните услуги (8150202) –  Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 4. Професия: Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия (542060), Специалност: Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия (5420602)Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и по Изобразително изкуство и оценката по Компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.

Важни срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като при подаване на документи за кандидатстване в професионална гимназия е необходимо и медицинско свидетелство на кандидата.

При онлайн кандидатстването можете да получите съдействие в канцеларията на гимназията.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 08.07.2024 – 10.07.2024 г., включително.

Обявяването на списъците с приетите ученици на I етап на класиране е в срок до 12.07.2024 г.

Записването на ученици, класирани след I етап, или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, е в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г., включително.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Обявяването на списъците с приетите ученици на II етап на класиране е в срок до 19.07.2024 г.

Записването на приетите ученици на II етап на класиране е в срок от 22.07.2024 г. до 24.07.2024 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Обявяването на записалите се ученици на II етап и броя на незаетите места след II етап е на 25.07.2024 г.

Подаването на документи за участие на ученици в III етап на класиране е в срок от 26.07.2024 г. и 29.07.2024 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

Обявяването на списъците с приетите ученици на III етап е до 30.07.2024 г.

Записването на приетите ученици на III етап на класиране е в периода от 31.07.2024 г. до 01.08.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап е в срок до 02.08.2024 г.

Подаването на документи за участие на ученици в IV етап на класиране е в срок от 05.08.2024 г. до 06.08.2024 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

Обявяването на списъците с приетите ученици на IV етап на класиране е до 07.08.2024 г.

Записването на приетите ученици на IV етап на класиране е в периода от 08.08.2024 г. до 09.08.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след IV етап е в срок до 12.08.2024 г.

Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на незаетите места след IV етап на класиране и записване е в срок от 13.08.2024 г. до 11.09.2024 г.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

р-н Възраждане, ул. “Арх. П. Момчилов” 2

e-mail: pgtki@abv.bg

Телефон: (02) 829 81 77 – Канцелария

Работно време на канцеларията: 09:00 – 17:00