Преустановяване на изпитната сесия в самостоятелна форма на обучение

Във връзка със Заповед №РД01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановява изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма от 8 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до второ нареждане.

При възобновяване на изпитните сесии и съставяне на новите им графици, класните ръководители на съответните випуски ще уведомят учениците своевременно.