Преустановяване на изпитната сесия в самостоятелна форма на обучение, м. март 2021 г.

Във връзка със заповед №РД01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на р. България се преустановява изпитната сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас, считано от 22.03.2021 г.

При възобновяване на изпитните сесии и съставяне на новите им графици, класните ръководители на съответните випуски ще уведомят учениците своевременно.