ПОКАНА към родителите за Обществения съвет

За подпомагане дейността на развитието на ПГТКИ – гр. София и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 19.12.2016 г. от 16:00 ч. в учителската стая на ПГТКИ – гр. София за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Избор на председател и резервен член на Обществен съвет към ПГТКИ – гр. София.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

Валентина Димитрова
Директор на ПГТКИ
гр. София.