Подкрепа за успех

Във връзка с писмо с Изх. № РУО1-19420/26.06.2019 г.
График на дейностите по групи за периода юни-септември 2019 г.

Програма и график за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: