Подкрепа за дуалната система на обучение

Дуалното обучение в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София е свързано с обновена и модернизирана материално–техническа база. 

Обновяването на материално–техническата база се осъществява по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ BG05M2OP001 – 2.014-0001.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Нови машини и оборудване на стойност 26462 лв. получи специалността, в която се обучават 16 ученици по дуалната система „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.

Напълно обзаведена е една работилница, в която обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на по-лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори гимназиален етап.

Очакваната дългосрочна полза е повишаване на практическите професионални компетенции и умения, които ще формират конкурентно способни на пазара на труда възпитаници на гимназията.

На 22.04.2021 г. се проведе и второто пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.14-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”. 

Ученици от 8В клас, специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” с ръководител Виолета Велкова, посетиха фирма “Колев и Колев” АД.

Младите стажанти се включиха в отделни операции от производствения процес на детски обувки.