Организация за провеждане на обучение в електронна среда в ПГ по текстилни и кожени изделия, гр. София

На 13.03.2020 г., се проведе конферентен разговор с учителите в ПГТКИ, които са в пълна готовност да изпълняват задълженията си дистанционно. Бе уточнено, че електронното обучение е най-достъпният начин за комуникация при настоящите условия. Всеки класен ръководител бе инструктиран да информира учениците и родителите относно възможността за онлайн обучение.

Считано от понеделник, 16.03.2020 г., до 29.03.2020 г. или до второ нареждане, комуникацията ще се осъществява изключително по електронен път, съобразено с часово разписание на всеки учител.

През този период учениците ще имат възможността да комуникират със своите учители дистанционно чрез интернет по учебните предмети, които позволяват това в дома на всеки ученик.

За обезпечаване на учебното съдържание ще бъдат използвани официалната страница на училището и страницата на ПГТКИ във фейсбук, като всеки класен ръководител следва да насочи учениците от своя клас към тяхната употреба.

Ще се осъществяват дистанционни онлайн консултации и упражнения, посочване на линкове към обучителни сайтове и материали, свързани с учебното съдържание за продължаване на образователния процес.

Учителите ще поставят домашни работи, решаване на казуси, задачи и насочване към подходящи източници на знания.

Подготовката на всеки преподавател ще е свързана с използване на електронни ресурси – учебници и обучителни програми според преструктурирани теми в разпределенията. До 15.03.2020 г. всички ще бъдат уведомени за графика на интернет-сесиите или начините за достъп до интернет-ресурси. Класните ръководители ще информират учениците и родителите при промяна в условията.

На страницата на училището ще бъде открита нова страница, е-Обучение, на която ще бъдат предоставяни електронни ресурси или връзки към подходящи за продължаващото обучение на учениците сайтове, спрямо изискванията на съответните учебни предмети.

За всички издадени заповеди на Директора, учителите и служителите ще бъдат уведомявани на електронните си пощи.

Ръководството на гимназията призовава учениците, родителите, служителите и гражданите да спазват стриктно наложените карантинни мерки с цел опазване личното здраве и здравето на околните.

Часовото разписание и възможностите за контакт ще бъдат допълвани на тази страница своевременно.

За контакт:

Канцелария на училището: тел. 02/8298177 ; e-mail: pgtki@abv.bg

Валентина Димитрова, Директор на ПГТКИ: тел. 02/8298177; e-mail: pgtki@abv.bg

Ангел Генчев – класен ръководител на самостоятелна форма на обучение, 9-12 клас, и учител по информационни технологии: тел. 0877301479 ; e-mail: a.genchev@abv.bg

Юлия Димитрова – класен ръководител на 9а клас, учител по математика: тел. 0877301487; e-mail: julidim@abv.bg

Румяна Александрова – главен учител, класен ръководител на 8в клас, учител по български език и литература: тел. 0877690516; e-mail: alexrumi@abv.bg