Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 г.

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи – да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1. Спазване на общите здравни мерки.

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,  

 – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

 – в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап.

 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

 Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,  парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

 4. Засилена лична хигиена и условия за това:

· Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

 · Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

 · Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

 · Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

· Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

 5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

· Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

 · Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

 · Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

 · Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

 6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

· Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

 · При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Б. Препоръчителни мерки

I. За осигуряване на дистанция между паралелките

1. Класни стаи и организация на учебния процес

· Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – специални предмети, работилници, ИКТ кабинет и физкултурен салон.

· Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.(при подходяща урочна единица)

· Във всяка класна стая, мястото на всеки ученик да бъде определено   и стриктно да  се спазва. Използване на един учебен чин от един ученик при делене на групи. 

· Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

2. Коридори и стълбища

 · Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

 · Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.  

  •  Осигуряване на медицински филтър ,чрез преминаване през термо рамка, разположена на входа. При отчитане на температура, съответното лице ( учител или ученик) се отделя в определената стая, находяща се на партера., до прибиране от родител, който се уведомява от дежурния учител.

3. Комуникация.

Учителска стая

· Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

· По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

  • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

 · Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 4. Физкултурен салон

· Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други  подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона,часовете се провеждат  във физкултурния салон.

5. Озониране и пречистване на въздуха

· всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая.

II. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

· Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

 · Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

· Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

III. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

· Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

 · Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

IV. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 · Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

· Определяне на различна продължителност на електронните уроци .

  • Специалните предмети присъствено, по групи .

· Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет. https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,

 както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 · Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:

  • Ръководства с инструкции за ползване на платформата   за обучение .
  • Ръководства за ученици – електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.Предоствяне  на уроци и проекти на хартиен носител.
  • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

В. Възпитателните мерки включват:

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски