Критерии за длъжността „главен учител“

Критерии за длъжността „главен учител“

I. Характер на работата:


ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ в училището:

1. Планира, организира и провежда образователно- възпитателния процес в направлението си.

2. Формира знания и умения у учениците.

3. Участва в екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на ученици със специални образователни потребности и изготвя индивидуални програми за обучението им.

4. Насърчава и оценява постиженията на учениците.

5. Анализира резултатите при входно и изходно равнище на учениците за съответното направление.

6. Координира работата на педагогическите екипи по съответните методични обединения в направлението си.

7. Планира, организира и координира квалификационно- методическата дейност на равнище училище.

8. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване, както и с организиране и провеждане на държавни зрелостни и квалификационни изпити в училище.

9. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища, външни оценявания, държавни зрелостни и квалификационни изпити.

10. Консултира и подпомага лицата заемащи длъжността “учител“ и „ старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

11. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците.

12. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания.

13. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

14. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училището.

15. Организира и координира провеждането на общо-училищни извънкласни форми и дейности- празници, конференции, кръгли маси и др.

16. Подпомага ръководството при определяне на стратегически цели и приоритети на училището и при вземане на решения за облика, профила и бъдещото му.

17. Информира и разяснява промените в нормативните документи в образованието.

18. Подпомага дейността на директора и зам. директорите.

19. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.


II. Критерии за допускане до кандидатстване:

Кандидатите трябва:

–  Да имат завършено висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“;

-Да са придобили IV, III, II или I ПКС;

– Да имат минимум 10 (десет) години учителски трудов стаж или по-малко, но с присъдено най-малко III ПКС по преподавателската си специалност;

– Да са на основен /първичен/ и постоянен трудов договор, с работно време на ден от 8 часа  в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, град София и към периода на кандидатстване за длъжността „главен учител“ да имат поне 5 (пет) години непрекъснат трудов стаж в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, град София;

– Да умеят разработване и представяне на професионално портфолио;

– Да притежават компютърна грамотност и умения за работа с MS Office, образователни платформи и интернет;

– Да имат отлично познаване на нормативната база в средно-професионалното образование;

– Да са с доказан авторитет сред колеги и ученици;

– Да нямат налагано дисциплинарно наказание по чл.188 от Кодекса на труда през последните 5 (пет) години;

– Да притежават комуникативни умения:

Ä умение за работа в екип, умение за работа с ученици и родители, умение за работа с институции;

Ä умение за вземане на решения без напрежение;

Ä умение за мотивиране и убеждаване.


III. Необходими документи, място за подаване:


1. Заявление до Директора на ПГ по текстилни и кожени изделия, град София в свободен стил;

2. Професионално портфолио (хартиен / електронен носител);

3. Удостоверения и сертификати (при липса / от личното трудово досие на кандидата);


Документите се подават в канцеларията на училището при ЗАС, в периода от 03.07.2023г. до 25.08.2023г. /включително/;

Изготвил  – комисия в състав:

Председател:

Красимир Стефанов – ст. учител по география и и-ка                      /п/

Членове:

Елеонора Бакърджиева – ЗДУД                                                           /п/

инж. Бисера Рудова – учител по професионалана подготовка         /п/

Утвърдил:

Валентина Димитрова – Директор на ПГТКИ – София                   /п/