Знанието и образованието дават свобода и сила

Мерките срещу ранните бракове трябва да бъдат популяризирани съвместно от образователните институции и органите за сигурност.

На 14-ти март учениците от Средно училище „Алеко Константинов“ и от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия в София проведоха среща с трима представители на ГД „Национална полиция“: г-жа Десислава Цанкова, г-жа Пенка Стоянова и г-н Петър Петров. Випускниците на двете училища зададоха на полицаите множество въпроси, свързани с ограничаване на престъпността, домашното насилие и ранните бракове.

Знанието и образованието могат да ви направят силни, свободни и независими от множеството предизвикателства, които ви очакват в живота, обърна се към гимназистите Петър Петров. Сред основните дискутирани въпроси бе и изборът на образование и професия. Във фокуса на вниманието бяха предимствата и предизвикателствата на службата в полицията, както и на други професии в областта на сигурността. Пенка Стоянова, която е сред първите дами-випускници на Академията на МВР, разказа на учениците за кандидатстването и подготовката си във висшето полицейско училище. Част от учениците споделиха с гостите си своя интерес към възможността да бъде възстановена военната служба, която би могла да допринесе за формиране на повече самостоятелност и дисциплина у младите хора.

При срещата си с учениците от двете столични училища служителите от ГД „Национална полиция“ представиха подробности за професията на полицаите и за необходимите качества, които учениците, трябва да развиват, за да станат част от органите за сигурност в обществото.

В основата на постигането на тази мечта, обаче, на първо място, е редовното посещение в училището и завършването на средно образование, подчертаха представителите на полицията.

Гостите на гимназията разговаряха и с по-голямата част от членовете на Педагогическия съвет в Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия. Обсъден бе въпросът за сътрудничеството на учителите с професионалисти от други сектори, работещи с деца, вкл. представители на социалните служби, детските педагогически стаи и полицията. Част от педагозите споделиха, че не се чувстват подкрепени от колегите си извън образователната система и от родителите: „Наистина сме сами! А непрекъснато търсят резултати от нас!“

„Трябва да има информираност и да бъде укрепено взаимодействието на образователните институции със социалните работници, с полиция, с лекари, с медиатори“, отбеляза Десислава Цанкова. За постигането на тази цел според учителите е необходимо да се увеличи броят на инспекторите от детските педагогически стаи и социалните работници, в райони, където натоварването с голям брой случаи не им позволява да работят ефективно с децата в риск от отпадане от училище и извършване на противообществени прояви.

В хода на разговора бе подчертано, че е необходимо провеждане на широк обществен дебат за промени в наказателното законодателство по отношение на ранните бракове и съжителства – особено по отношение на възрастовата група от 14 до 16 години. В момента законът допуска съжителство на семейни начала при непълнолетни лица над 16 години, което води до преждевременно напускане на училище и множество предизвикателства, произтичащи от ранното отпадането от образованието, при децата от уязвими групи.

Представителите на полицията подчертаха, че са налице нарастващ брой примери за осъдени родители, които прокуратурата и съдът държат отговорни за ранните женитби на малолетните им деца. Всички участници в срещата се обединиха около позицията, че е необходимо широко популяризиране на тези осъдителни решения чрез системни кампании като превантивна мярка срещу ранните бракове и раждането на деца от деца.

В заключение Петър Петров от ГД „Национална полиция“ открои потребността да се търсят възможности за засилване мотивацията на учениците за редовно посещение в училище:

„Децата не са проблемни. Те идват от социални слоеве, за които образованието не е приоритет и е постижение, че те идват в училище при вас, но е много важно да се поддържа интересът и мотивацията за учене при тези деца.“

Той насърчи педагогическия екип на гимназията да продължи да работи за сближаване на образованието с бизнеса, включително чрез осигуряване на атрактивни практики и посещения в предприятия, както и да организира срещи с личности, които могат да допринесат за мотивация и кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците.