ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

26.09.2018 г. от 17:30 часа – за всички 8 класове

Дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 2. Запознаване с преподавателския екип;
 3. Дневен и пропусквателен режим на училището;
 4. Новият учебен план – само за 8 клас;
 5. Ваканции и неучебни дни

 

 

18.10.2018 г. от 17:30 часа – 9 до 12 клас

Дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 2. Запознаване с преподавателския екип;
 3. Дневен и пропусквателен режим на училището;
 4. Новият учебен план – само за 9 клас;
 5. Ваканции и неучебни дни

 

07.02.2019  от 17:30 часа – 8 до 12 клас

Дневен ред:

 1. Отчет за работата през 1-ви срок;
 2. Насоки за подобряване резултатите през 2-ри срок;
 3. Дисциплина на учениците;

 

25.04.2018 г. от 17:30 часа – само за 12 клас

Дневен ред:

 1. Дейности и насоки във връзка с предстоящите ДЗИ и ДКИ.

 

 

Настоящия график е приет на ПС/Протокол №23 от 14.09.2018г. и утвърден със Заповед на Директора №727/14.09.2018г.