График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за декемврийска сесия, 2019/2020 г.

Изпитите в самостоятелна форма на обучение за ученици от 8 до 12 клас ще се проведат в периода 18.11.2019 – 19.12.2019 г. Графикът можете да намерите на тук: В срок до 3 дни след провеждане на изпита, учениците могат да проверят резултатите си на информационното…

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от директора на училището. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението…

Издаване на документи

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното…

Столично РЗИ – информация за Хепатит А

Уважаеми Родители и Ученици, Ръководството на ПГТКИ ви уведомява, че според информация на Столична регионална здравна инспекция са регистрирани два случая на болни от Хепатит А ученици, в различни класове. Повече информация на: https://srzi.bg/bg/bolesti

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГТКИ

Допуснати кандидати за обявените места – за учител по ФВС, учител по Философия, учител по Математика, учител по Изобразително изкуство, образователен медиатор, зам. директор УПД,  педагогически съветник, психолог, учител по практическо обучение – (коженогалантерийно и обувно производство). днес, 03.09.2018 г., съгласно заповед №РД 12-435/09.07.2018 г.,…

Свободни места: IV класиране за учебната 2018/2019 г.

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, обявява следните свободни места за IV. класиране след завършен 7. клас, за учебната 2018/2019 г.:   – За специалност “Моделиер-технолог на облекло”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи с разширено изучаване на английски…

Обява – Търг за вендинг машини в ПГТКИ

На основание чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.44 от ППЗДС Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, адрес: София, ул. “Арх. Петко Момчилов” №2 открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на 2 автомата за…