ПОКАНА към родителите за Обществения съвет

За подпомагане дейността на развитието на ПГТКИ – гр. София и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката,…