Национална програма “Отново заедно”

Уважаеми родители, Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “Отново заедно”. Определи една сборна група от 22 деца за ученици от 8-11 клас. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Националната програма са Красимир Стефанов и Анастасия Вълкова. Пътуването ще бъде в периода…

Подкрепа за успех, 2021-2022 г.

За учебната 2021/2022 г., по проект “Подкрепа за успех” в ПГТКИ са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ (I и II гимназиален етап) и математика – I гимназиален етап. Формирани са общо 6 групи с ръководители Д. Динчева, Г. Бежанова и…

Покана за родителска среща на 8. клас

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на новоприетите 8. класове ще се проведе на 13.09.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. Присъствието е задължително!

Информация относно еднократната помощ за семейства на деца, записани в VIII клас за уч. 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас, имат право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година, след подадено заявление в Дирекция „Социалнио подпомагане“ /ДСП/ по местоживеене. Заявлението може да се…

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Превенция на агресията

​Определения:Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето…

Издаване на документи

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното…

Издаване на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за завършен гимназиален етап

Уважаеми дванадесетокласници, Напомняме Ви, че е необходимо да предоставите актуални снимки, документален формат, матирани (не гланцирани) за издаване на документ: 2 снимки за диплома за средно образование /една за дипломата, една за личния картон/ 2 снимки за свидетелство за професионална квалификация /една за свидетелството, една…