Свободни места

I. Свободни места за ученици в настоящите паралелки

II. Свободни работни места

I. Свободни места за ученици. Към 26.09.2023 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, разполага със следните свободни места за ученици в настоящите си паралелки:

8А – “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 1 свободно място

8Б – “Организация и технология на козметичните услуги” – 0 свободни места

8В – “Моделиер-технолог на коженогалантерийни изделия” – 0 свободни места

9А – “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места

9Б – “Бутикови облекла” – 0 свободни места

9В – “Моделиер-технолог на обувни изделия” (дуално) – 0 свободни места

10А – “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 2 свободни места

10Б – “Бутикови облекла” – 2 свободни места

10В – “Моделиер-технолог на обувни изделия” (дуално) – 13 свободни места

11А – I гр. – “Бутикови облекла” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места

11A – II гр. – “Моделиер-технолог на облекло” (облекло от кожи) – 3 свободни места

11В – “Моделиер-технолог на обувни изделия” – 14 свободни места

Необходими документи:

За кандидатстване за 8 клас, за учебната 2023/2024 г.оригинал на свидетелство за завършено основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; на място, в канцеларията на училището, се попълва заявление до Директора от родителя на ученика;

За кандидатстване за 9 и 10 класоригинал на свидетелство за основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; от досегашното училище на ученика: заверено копие на личен картон; заверено копие на училищен учебен план, оригинал на удостоверение за преместване (когато ученик кандидатства за 9 или 10 клас, първоначално се издава служебна бележка от ПГТКИ, удостоверяваща, че са налични свободни места и ученикът ще бъде записан в съответния клас);

За кандидатстване за 11 класУдостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Обявените бройки ще бъдат обновявани при постъпване или напускане на ученици от съответните паралелки.

III. Свободни работни места за педагогически и непедагогически персонал. Към 26.09.2023 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, предлага следните работни места:

  1. Педагогически персонал: няма свободни работни места
  2. Непедагогически персонал: няма свободни работни места