Свободни места в ПГТКИ на 4-то класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

попълването на свободните места на четвърти етап на класиране е по график, утвърден по заповед 772/20.06.2019 г. на Директора за прием на ученици след 7 клас за учебната 2019/ 2020 година на основание чл.258, ал. 1; чл.259 ал.1 от ЗПУО, Наредба №10/01.09.2016 г.на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2019/2020г. ,р.IV, т.1 и т.2, i и следва да се осъществи от 02.08.2019 до 04.09.2019 г. Обявяването на класираните ученици ще е на 05.09.2019 г.

Учениците подават:
1. Заявление до директора на ПГТКИ в канцеларията – 2 етаж.
2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование
3. Медицинско свидетелство за здравословното състояние за прием в професионални паралелки
Носете и служебната бележка с оценките от изпитите от НВО 7

Свободните места в ПГТКИ по паралелки към 09.08.2019 г. са:

  1. Бутикови облекла АЕ – 6 свободни
  2. Конструиране моделиране и технология на облекло от кожи – 8 свободни
  3. Конструиране моделиране и технология на обувни изделия – 16 свободни
  4. Конструиране моделиране и технология на коженогалантерийни изделия – 6 свободни