Първо пробно стажуване за 8в клас, 2021 г.

На 20 октомври 2021 г. учениците от 8В клас, специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” в дуална система на обучение, посетиха фирма “Колев и Колев” АД и проведоха своето първо пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”.  

Това бе тяхно първо пробно стажуване по проект BG05M2OP001 – 2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”.

След проведения инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд, учениците започнаха първата си познавателна обиколка в цеховете на фирмата. Заместник-директорът на фирмата ги запозна с основните етапи на производствения процес и работните места.  

Посещението в “Колев и Колев” АД се осъществи под ръководството на учителите по професионална подготовка – инж. Спаска Панайотова и инж. Тамара Енева.

За проведеното пробно стажуване, всеки ученик ще получи сертификат от Директора на ПГТКИ.