Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

За учебната 2019/2020 г. училището работи по проект „Заедно за по-добро бъдеще“, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Проектът е насочен към преодоляване на сегрегацията в училище чрез създаване и рекламиране на привлекателен училищен климат и жизнено полезни извънкласни дейности.