Правила за сигурност и безопасност в интернет.

Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р България.

Целите на правилата са да се:
гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща информация и материали в мрежата;
осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за опасностите в интернет;
предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в интернет;
подобри координацията и отговорностите на участниците и/или всички заинтересовани страни.

ДОПЪЛНИТЕЛНО:
http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/pravilazabezopaseninternet.pdf

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/poster.pdf