Подкрепа за успех, 2021-2022 г.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

За учебната 2021/2022 г., по проект “Подкрепа за успех” в ПГТКИ са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ (I и II гимназиален етап) и математика – I гимназиален етап.

Формирани са общо 6 групи с ръководители Д. Динчева, Г. Бежанова и Н. Тодорова.

В малки групи учениците работят с по-голямо желание и напредват според възможностите си.