Подкрепа за успех, 2020-2021 г.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

За учебната 2020/2021 г., по проект “Подкрепа за успех” в ПГТКИ са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ (I и II гимназиален етап), информационни технологии и математика – I гимназиален етап.

Формирани са общо 7 групи.

В малки групи учениците работят с по-голямо желание и напредват според възможностите си.