Подкрепа за дуалната система на обучение

***

СЪОБЩЕНИЯ

– На 13, 14 и 15 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за учители.
– На 16, 17 и 18 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за наставници от ф. “Колев и Колев”.

***

Дуалното обучение в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София е свързано с обновена и модернизирана материално–техническа база. 

Обновяването на материално–техническата база се осъществява по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ BG05M2OP001 – 2.014-0001.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Нови машини и оборудване на стойност 26462 лв. получи специалността, в която се обучават 16 ученици по дуалната система „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.

Напълно обзаведена е една работилница, в която обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на по-лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори гимназиален етап.

Очакваната дългосрочна полза е повишаване на практическите професионални компетенции и умения, които ще формират конкурентно способни на пазара на труда възпитаници на гимназията.

На 22.04.2021 г. се проведе и второто пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.14-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”. 

Ученици от 8В клас, специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” с ръководител Виолета Велкова, посетиха фирма “Колев и Колев” АД.

Младите стажанти се включиха в отделни операции от производствения процес на детски обувки.

Обучение на педагогическите специалисти от ПГТКИ по Проект ПГСО

Бе проведено обучение на наставници в педагогически и методически умения в периода 16-18 октомври 2021 г.

В изпълнение на Дейност 4, Поддейност 4.1. на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в ПГТКИ се проведе обучение на наставници в педагогически и методически умения.

В обучението се включиха висококвалифицирани и дългогодишни служители на фирма „КОЛЕВ И КОЛЕВ“ АД, гр. София, определени за наставници на учениците от професия“ Моделиер– технолог на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.

Обучение на наставници от ф. “Колев и Колев” по Проект ПГСО

В рамките на три дни /16-18 октомври 2021г./ наставниците се запознаха с:

 • Закон за професионалното образование и обучение,
 • Наредба за обучение чрез работа (дуална система на обучение),
 • Кодекс на труда,
 • Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия,
 • Типов учебен план за придобиване степен на професионална квалификация, учебни програми, Национални изпитни програми
 • Законови изисквания за обучението на младежи. Партньорство „обучаваща институция – предприятие“.
 • Основи на теорията на обучението (дидактика). Популярни практически методи за индивидуална работа и работата по групи при провеждане на практическо обучение.
 • Методи за активиране и въвеждане на обучаваните.
 • Комуникация. Вербална и невербална комуникация. Аспекти и осъществяване на комуникация.
 • Справяне с непредвидени ситуации/конфликти.
 • инструменти за оценяване, критерии за оценяване. Оценяване на ефективността от проведеното обучение.
 • Казуси от практиката в училище при провеждане на практически занятия