Откриване на “Кабинет по училищна Медиация” в ПГТКИ

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура, одобрена с Решение №271/20.04.2018 г. на Министерски съвет, екип от ПГТКИ посети обучение в гр. Сливен на 28.11.2018 г., където наблюдава добри практики за управление и разрешаване на конфликти в училище, какво е медиация и как тя помага при разрешаването на конфликтни ситуации в училището, както и за оформянето у подрастващите на отговорност за действията им.

ПГТКИ приложи на практика тази иновация и на 18.12.2018 г. в училището се откри Кабинет по училищна медиация.

Идеята е в него да се решават възникнали проблеми чрез ефективна комуникация между обектите и субектите в педагогическото взаимодействие. В разрешаване на казусите участват Образователен медиатор: Наталия Цекова, Училищен психолог: Валери Достинов, и Педагогически съветник: Людмила Кирилова., чиято основна задача е да помогне за преодоляване на различията и създаване на позитивна училищна среда.

Медиацията ни учи да правим правилен избор и да разберем по-добре себе си и другите.

Какво е училищна медиация?
Училищната медиация е процес на управление на конфликтите в училище и разпределение на отговорности между засегнатите страни. Тя позволява изграждането на нови модели на комуникация и автономност.
Принципи на училищната медиация
Доброволност и равнопоставеност – Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и може по всяко време да се оттеглят
Неутралност и безпристрастност – Училищният медиатор не проявява пристрастие и не налага решение на спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.
Поверителност – Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.
Цели на училищната медиация
– Улеснява диалога на страните в конфликта в училище
– Позволява преразглеждане на проблемите, произтичащи от взаимодействията ученик <–> ученик, ученик <–> учител и с родители.
– Tърси общия фокус на интересите при вземане на решения
– Преценява интересите и потребностите на страните в конфликта