Обява – Търг за вендинг машини в ПГТКИ

На основание чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.44 от ППЗДС

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия,

адрес: София, ул. “Арх. Петко Момчилов” №2

открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м.

за монтиране на 2 автомата за храни и напитки,

находящо се във фоайето на партера – ет.1, в сградата на училището.

 

Началната наемна месечна цена на помещението е 40,00 лв./кв.м. – 80,00 лв. на месец без ДДС, като в цената не са включени разходите за вода, електроенергия и смет, както и всички основни и текущи ремонти.

 

От наемателя се изисква да спазва разпоредбите на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.

 

За участие в търга се допускат български юридически лица и ЕТ, регистрирани по българското законодателство.

Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 9,00 ч. до 13,00 ч. от 30.07. 2018 г. до 31.08. 2018 г.

Депозит за участие в търга – 100,00 лв. Краен срок за приемане на заявления за участие – до 13,00 ч. на 31.08. 2018 г.

Провеждане на търга – от 8.00 часа на 11.09. 2018 г. в сградата на ПГТКИ, ул.”Арх. Петко Момчилов” №2 , в учителската стая.

 

За справки : тел. 02/8298177; 02/8221269