Информация относно еднократната помощ за семейства на деца, записани в VIII клас за уч. 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас, имат право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година, след подадено заявление в Дирекция „Социалнио подпомагане“ /ДСП/ по местоживеене.

Заявлението може да се подаде и по електронен път.

Важно за получаване на средствата е детето да живее постоянно в страната и да не е настанено за отглеждане извън семейството.

Помощтта се предоставя и на приемни родители, на роднини, които отглеждат детето и на настойници/попечители.

Необходими са ви:

  • удостоверение, че детето е записано в VIII клас;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник/попечител (ако е приложимо)

Удостоверение, че детето е записано в VIII клас може да получите от деловодството на гимназията всеки работен ден.

Крайният срок за подаване на заявленията в Дирекция „Социалнио подпомагане“ е 15.10.2021 г.

Правят се изключения за деца, които по здравословни причини не могат да започнат учебната година към 15.09.2021 година

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР